• Garages beoordeeld met een ​9,3
 • Duidelijke prijs
 • Overal in Nederland, altijd in de buurt
 • Online afspraak

Gebruiksvoorwaarden Garagevergelijker

Gebruiksvoorwaarden Garagevergelijker.nl

Lees deze gebruiksvoorwaarden Garagevergelijker.nl zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de Garagevergelijker.nl website.

Dienstverlening Garagevergelijker.nl

Alliance Automotive Group Benelux B.V. (“AAGB”, zoals hierna nader gedefinieerd) biedt door middel van haar website Garagevergelijker.nl een platform aan waarop consumenten en autobedrijven met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen. Garagevergelijker.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een gebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website Garagevergelijker.nl.

AAGB heeft de inhoud van Garagevergelijker.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. AAGB is voorts niet verantwoordelijk voor de offertes die autobedrijven aan gebruikers van Garagevergelijker.nl versturen. Deze autobedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door middel van betreffende offertes gegeven informatie. AAGB draagt voor de inhoud van deze offertes geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen de gebruikers van de website en de autobedrijven.

AAGB is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen. Bij oneigenlijk gebruik van de website Garagevergelijker.nl (zulks enkel ter beoordeling van AAGB) heeft AAGB het recht en de mogelijkheid gebruikers van de website te weren en van gebruik uit te sluiten.

Gebruiksvoorwaarden

Informatie getoond op Garagevergelijker.nl is voor een aanzienlijk deel ontleend aan informatie geleverd door onafhankelijke en betrouwbare dataleveranciers. Informatie op de website Garagevergelijker.nl heeft primair een oriënterende functie voor een gebruiker van de website en een faciliterende functie voor het eventueel door de gebruiker van Garagevergelijjker.nl voor eigen rekening en risico aangaan van een zakelijke c.q. commerciële transactie met derden (in het bijzonder autobedrijven en andere dienstverleners in de autobranche). Het gebruik van de door de gebruiker van de website opgevraagde informatie is gratis, zulks echter enkel indien de gebruiker alle door Garagevergelijker.nl gevraagde gegevens, die nodig zijn voor een goede propositie van de autobedrijven, volledig en juist zijn ingevoerd.

Ondanks de grote zorg die door Garagevergelijker.nl besteed wordt aan de correcte invoer van de aangeboden data en gegevens van de motorvoertuigen, merken, types, nieuws etc., kan Garagevergelijker.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de (al dan niet door de gebruiker van de website of de autobedrijven ingevoerde) gepubliceerde gegevens.

Gebruikers van de website Garagevergelijker.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Garagevergelijker.nl aangeboden informatie en prijzen of de gevolgen van eventuele via die informatie ontstane transacties of door de gebruiker van de website met derden gesloten overeenkomsten. Relevante informatie (inclusief prijzen) voor het aangaan van een zakelijke transactie met derden dienen specifiek door de gebruikers van Garagevergelijker.nl met deze derden afgestemd te worden en zijn pas definitief, rechtsgeldig en bindend indien expliciet schriftelijk door deze derden bevestigd.

AAGB is derhalve niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de schade, die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie, die u als gebruiker ontleent aan Garagevergelijker.nl.

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) de website van Garagevergelijker.nl, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Garagevergelijker.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Bezoekadres:

 • Alliance Automotive Group Benelux B.V.
 • Darwinstraat 20
 • 6718 XR Ede
 • Telefoon: +31 (0)318 - 699 980
 • E-mail: [email protected]

Postadres:

 • Alliance Automotive Group Benelux B.V.
 • Postbus 7000
 • 6710 CB Ede